Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Fit Food Balance, geregistreerd BGN gewichtsconsulent en zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent Lindsey van Greven. Door bijscholing continu op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De Gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de gewichtsconsulent begeleid.

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Verwijzer: degene (meest waarschijnlijk arts of specialist)door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op de onderling afgesproken locatie. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW vanwege de KOR-regeling en inclusief eventuele andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat er elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Pakketten, samengesteld door de gewichtsconsulent, dienen vooraf betaald te worden. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling aan de gewichtsconsulente per bank te worden voldaan. Hierbij geldt een betalingstermijn van 2 weken, ingaande op de factuurdatum. Een pakket verloopt 6 maanden na aankoop, tenzij anders is overeengekomen. Voor losse consulten wordt achteraf een factuur verstuurd die ook binnen 14 dagen na datering betaald dient te worden. Voor facturen boven de €600 wordt een aanbetaling gevraagd van 50%, de overige 50% dient betaald te worden binnen 14 dagen na het afronden van de verleende dienst.
Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is – zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de gewichtsconsulente.

Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt  te eniger tijd aan de gewichtsconsulente verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de gewichtsconsulente bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulente uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij gewichtsconsulent.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Contactgegevens

Lindsey van Greven

Gewichtsconsulent

Tel +31 651547726
www.fitfoodbalance.nl
lindsey@fitfoodbalance.nl

KvK-nummer: 80877435

BTW-nummer: NL003500991B52

Aangesloten bij de BGN